Obchodní podmínky

* * * 

Obchodní podmínky společnosti SKY - TEAM s.r.o.,
se sídlem Heydukova 1983/27, 628 00 Brno-Líšeň, IČO 29272203, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69977, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.caretub.eu. Uvedená adresa je i místem pro uplatnění práv z vadného plnění.

Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti SKY - TEAM s.r.o., (dále jen "prodávající") upravují v souladu s obecně závaznými zákonnými normami, zejména Občanským zákoníkem (dále jen OZ) v platném znění vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy ( dále jen "kupní smlouva" ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.caretub.eu prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel / kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky) ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky společnosti. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Znění obchodních podmínek i kupní smlouvy může prodávající průběžně aktualizovat, měnit a upravovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době předchozího znění obchodních podmínek i kupní smlouvy.

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svoji spotřebu, za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel (podnikatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a Obchodním zákoníkem.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Uzavření kupní smlouvy
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na webovém rozhraní elektronického obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu na jejich dodání. Ustanovení § 1732 odst.2 OZ se nepoužije. Ceny zboží nabízeného prostřednictvím webového rozhraní se nemusejí shodovat s cenami téhož zboží nabízeného prodávajícím v kamenné prodejně. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty, bez nákladů na dopravu (doručení kupujícímu). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za odlišných, individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o veškerých nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné, kontrolní potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením výslovného potvrzení platnosti rozsahu objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a pod.) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího dle doručené zálohové faktury před odesláním zboží kupujícímu
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle doručené faktury se splatností (pouze pro prověřené smluvní zákazníky)

Společně s kupní cenou zboží kupující zaplatí prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i případné náklady spojené s balením a dodáním zboží; doprava zboží není kupujícímu účtována a jde na vrub prodávajícího. Kupující je vždy před uzavřením kupní smlouvy informován o celkové ceně zboží včetně všech daní, která je uvedena v nabídkové kartě zboží, dále o nákladech na balení, pokud jsou účtovány, a také o ceně dopravy, kterou si kupující pro doručení zboží sám vybral z nabízených možností. V případě bezhotovostní úhrady je kupní cena splatná nejpozději do 5 dnů od doručení zálohové faktury. Neuhrazení kupní ceny ve stanoveném termínu je důvodem k jednostrannému zrušení kupní smlouvy prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky pod určeným variabilním symbolem na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny včetně nákladů doručení ještě před odesláním zboží kupujícímu. Prodávající nevyžaduje po kupujím úhradu zálohy či jiné podobné platby vyjma případů, kdy kupující požaduje individuální a nevratné úpravy zboží či služeb, nebo v případě, kdy kupující v minulosti již takové služby a úpravy vyžadoval a následně neuhradil je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího přiměřenou zálohu. Případné slevy z ceny zboží, množstevní slevy a různé mimořádné akční slevy poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat ani sčítat, pokud není v nabídce výslovně uveden opak. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, daňový doklad vystaví a dodá kupujícíhmu spolu s dalšími případnými doklady (např. návod, doporučení k používání a pod.) spolu se zbožím po uhrazení celkové sjednané kupní ceny zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením úplné kupní ceny t.j. celkové ceny zboží, daní, poplatků, nákladů na balení a doručení zboží kupujícímu a případných nákladů na skladování nevyzvednutého zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má v souladu s obecně závaznými zákonnými normami, zejména s § 1829 odst. 1 OZ v platném znění právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, nebo převzetí poslední části jeho dodávky. Kupující může stejně tak kdykoli odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží individuálně upraveného podle přání kupujícího, nevratně smíseného s jiným zbožím, jakož i zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Práva z vadného plnění, odpovědnost za vady a záruka
Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění jsou upraveny obecně závaznými zákonnými normami, zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 - 2117, § 2161 - 2174 OZ v platném znění. Prodávající odpovídá kupujícímu mimo jiné za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady, je ve shodě s kupní smlouvou, odpovídá jakostí či provedením poskytnutému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno a sjednáno podle poskytnutého vzorku či předlohy. Shodou s kupní smlouvou se také rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou - má vady, má kupující nárok uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). U vady představující nepodstatné porušení smlouvy má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. U vady představující podstatné porušení smlouvy má nárok na odstranění vady dodáním věci nové bez vady, dodáním chybějící části věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny. Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje porušení o němž strana porušující věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana, pokud by takové porušení znala či předpokládala, smlouvu by neuzavřela. Výše uvedená ustanovení neplatí pro zboží prodávané se slevou na vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta, u použitého zboží na vadu nebo opotřebení, které zboží mělo již při jeho převzetí kupujícím, na opotřebení zboží přirozeně způsobené jeho obvyklým používáním, či vyplývá li to z přirozené povahy věci, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl, nebo ji kupující sám způsobil nevhodným či nepřiměřeným používáním, nebo užíváním v rozporu s návodem k užívání. Vada věci, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor - vadu existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci podléhající rychlé zkáze nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou do 24 (dvaceti čtyř) měsíců po převzetí věci a v této lhůtě může kupující uplatnit práva z vadného plnění. Tím není nijak omezena povinnost kupujícího reklamovat vadu na zboží bez zbytečného odkladu, ihned když vznikne nebo ihned po jejím zjištění, kdy je ještě možné a účelné ji odstranit opravou. Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, na adrese jeho provozovny. Uplatní li kupující reklamaci písemně (nikoli osobně v provozovně) je povinen uvést své identifikační údaje, identifikaci výrobku a popis reklamované vady, příčiny jejího vzniku jeli to možné, a požadovaný způsob vyřízení svého práva z vadného plnění. Změna zvoleného způsobu vyřízení bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě volby odstranění vady opravou věci, která se později ukáže být vadou neodstranitelnou. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy zavčasu, má poté práva, jako u nepodstatného porušení smlouvy. Pro písemné uplatnění práv z vadného plnění není nutné užít žádný zvláštní formulář. Prodávající je povinnen do 5 (pěti) dnů rozhodnout a sdělit kupujícímu, zda je k vyřízení reklamace nutné odborné posouzení. Prodávající vyřídí reklamaci bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou jinak.

Přeprava a dodání zboží
Způsob doručení zboží si vybírá z nabízených možností kupující, prodávající je oprávněn nevhodně zvolený způsob dopravy odmítnout, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy i přes doporučení prodávajícího smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího odlišně / nevhodně, nese kupující vyplývající rizika a případné dodatečné náklady s tím spojené. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání formou osobního odběru, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky a podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží při dodání splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnost smluvních stran jsou upraveny v souladu s obecně závaznými zákonnými normami, zejména OZ v platném znění. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro vnitřní potřebu a realizaci obchodu.

Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo prostřednictvím provozovatele veřejné poštovní služby (dle volby odesílatele). Kupujícímu je prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
Závěrečná ustanovení
Veškerá práva a povinnosti smluvních stran, i neuvedená v Obchodních podmínkách se řídí příslušnými obecně závaznými zákonnými normami, zejména OZ v platném znění. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Kupující výslovně souhlasí s ujednáním, že případné spory vzniklé z uzavřené kupní smlouvy, které se nepodaří vyřešit dohodou stran, budou řešeny výhradně prostřednictvím místně příslušného soudu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz, nebo může spotřebitel využít platformu pro tyto účely zřízenou Evropskou komisí na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují výhradně písemnou formu. Kupní smlouva včetně případných doplňků a obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

SKY - TEAM s.r.o.

17.12.2020