Pravidla ochrany soukromí

* * *

Poučení o nakládání s osobními údaji

Toto poučení je zcela v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Obecné nařízení". Níže jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti, včetně práv subjektu údajů.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

SKY - TEAM s.r.o., Heydukova 1983/27, 628 00 Brno, IČ: 29272203 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69977 (dále jen "správce" nebo "společnost") zpracovává osobní údaje stávajících, případně potenciálních zákazníků za účelem:

  • uzavření a plnění spotřebitelské případně kupní smlouvy

  • plnění právních povinností, která jsou správci uloženy (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další)

  • rozesílání newsletterů a oslovování zákazníků na základě oprávněného zájmu, případně poskytnutého souhlasu

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

  • uzavření a plnění pracovních smluv

  • plnění právních povinností pro výpočet mezd, úhrady sociálního a zdravotního pojištění a další.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V rámci plnění smluv a zákonných povinností vůči zákazníkům zpracováváme uvedené údaje:

  • jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ, DIČ, číslo účtu

V rámci plnění smluv a zákonných povinností vůči zaměstnancům zpracováváme uvedené údaje:

  • jméno a příjmení, titul, trvalou adresu, rodné číslo, rodinný stav, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo účtu

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smluv, právních povinností, souhlasu a oprávněného zájmu vycházející z čl. 6 Obecného nařízení.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu platnosti smlouvy a zákonných povinností případně po dobu platnosti souhlasu a trvání účelu. V případě ukončení některého právního důvodu a neexistuje-li žádný jiný právní důvod pro zpracování nebo uchování dat, jsou data okamžitě odstraněna z naší databáze, případně skartována, pakliže jsou uchovávána v písemné podobě.

Zpracování osobních údajů pomocí zpracovatelů

Pro některé činnosti využívá správce jiné zpracovatele, jsou jimi například přepravci kurýrních služeb. S každým zpracovatelem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením.

Zabezpečení osobních údajů

Správce používá taková technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby mohl v maximální možné míře zabránit neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům. V rámci naší společnosti májí přístup k osobním údajům pouze určení zaměstnanci, kteří mají danou agendu na starosti. Jsou vázání mlčenlivostí a proškolení v oblasti bezpečnostních údajů. Všechny údaje, které jsou zpracovávány elektronicky, jsou chráněny heslem a vlastní výpočetní systémy, včetně osobních údajů v tištěné podobě, jsou uloženy v uzamčených kancelářích napojených na pult ochrany.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, a právo na informaci v jakém rozsahu a pro jaké účely jsou jeho osobní údaje zpracovávány. V případě opakovaných žádostí má správce právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úplatu. Rovněž má subjekt údajů právo na opravu chybných údajů, které o něm správce eviduje a právo na jejich výmaz čí omezení zpracování.

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, tj. v našem případě pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování. V obdržené marketingové zprávě "newsletteru" je vždy uveden odkaz s možností odhlášení se jako příjemce podobných zpráv.

V případě podezření na porušení právních předpisů má subjekt údajů rovněž možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt na správce

V případě jakéhokoli dotazu ohledně zpracování osobní údajů je možné kontaktovat správce písemně, e-mailem nebo telefonicky. Níže je uveden seznam kontaktních údajů:

SKY - TEAM s.r.o.

Heydukova 1983/27

628 00 Brno

Tel: 777 060 969

e-mail: info@sky-team.cz